Tietosuojaseloste

Kaupallisten tietojen tietosuojaseloste

Päivitetty 16.05.2023

1. Rekisterinpitäjä Alina Hoivatiimi Oy
Y-tunnus: 1996472-3
Osoite: Opistokuja 3, 70200 Kuopio
Sähköposti:
Puhelinnumero: 044 491 8728
2. Tietosuoja-vastaavan yhteystiedot Nimi: Timo Tuomi
Sähköposti:
Puhelinnumero: 044 455 6301
3. Tietosuoja-selosteen kuvaus Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa (jäljempänä ”rekisteröity”) henkilötietoja.
4. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisteröidyltä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:

–     Nimi

–     Ammatti, mikäli kyse on yhteisön edustajasta

–     Osoite

–     Puhelinnumero

–     Sähköpostiosoite

–     Markkinointiluvat ja -kiellot

–     Sähköisten palvelujen ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (mm. uutiskirjeen tilaaminen)

–    Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (markkinointitoimenpiteet, kuten markkinointiarpajaiset, ja niihin osallistuminen)

 

5. Henkilötietojen säännönmukaiset tiedonlähteet Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan lisäksi sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa kerätä ja päivittää lisäksi Alina franchise-ketjuun kuuluvien muiden yritysten asiakasrekistereistä, Alinan yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja (mm. julkisesti saatavilla olevat osoitetietopalvelut).

Yhteisöjen edustajia koskevia julkisesti saatavilla olevia tietoja voidaan kerätä myös kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista.

 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Henkilötietoja käsitellään kaupalliseen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän palvelujen tuottamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnässä (mm. sähköinen uutiskirje), jota toteutetaan myös sähköisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin ja suunnitteluun sekä markkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun kehittää palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeita, hankkimaan uusia asiakkaita sekä tiedottamaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitaan rekisterinpitäjän uusista ja ajankohtaisista palveluista sekä toiminnasta. Sähköisen suoramarkkinoinnin oikeusperuste voi olla myös rekisteröidyn suostumus silloin, kun sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin, tai perua siihen antamansa suostumus.

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen Henkilötietojen luovuttaminenHenkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat kaupallisia asiakkaita koskevaa toiminta-ajatusta ja joissa tietojen luovuttamisen käyttötarkoitus on yhteensopiva tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille (esim. Alinan paikallisyritykselle), jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten silloin, kun henkilötiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.

 

Henkilötietojen siirtäminenHenkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja ohjeistamana. Yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.
8. Kansainväliset tiedonsiirrot Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen suojaaminen Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Tietojen käsittelyä ohjataan tietosuojaohjeistuksella.

Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty asianmukaiset käyttäjätunnus- ja salassapitositoumukset.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän rekisterissä niin pitkään, kun se on henkilötiedon käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista. Henkilötieto poistetaan lisäksi aina, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, eikä henkilötietojen käsittelylle ole enää muuta tietosuojalainsäädännön mukaista perustetta.

 

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot hävitetään tietoturvallisesti.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

–     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

 

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuojavastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 2.

 

11. Tietosuoja-selosteen muuttaminen Rekisterinpitäjä kehittää palveluitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen. Jos teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta yrityksen www-sivuille, josta löydät myös uusimman version tietosuojaselosteesta.