Yrittäjähakijoiden tietosuojaseloste

Yrittäjähakijoiden tietosuojaseloste

Päivitetty 22.05.2018

1. Rekisterinpitäjä Alina Hoivatiimi Oy
Y-tunnus: 1996472-3
Osoite: Maaherrankatu 15, 70100 Kuopio
Sähköposti: 
Puhelinnumero: 044 355 5451
2. Tietosuoja-asioista vastaavan henkilön yhteystiedot Nimi: Satu Jäntti
Sähköposti: satu.jantti@alinahoivatiimi..fi
Puhelinnumero: 044 3555481
3. Tietosuoja-selosteen kuvaus Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten rekisterinpitäjä käsittelee Alina-franchiseketjun yrittäjähakijoiden (jäljempänä ”rekisteröity”) henkilötietoja.
4. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisteröidystä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:–     etu- ja sukunimet

–     yhteystiedot (postiosoite, koti- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite)

–     syntymäaika

–     kansalaisuus

–     kielitaito

–     sukupuoli

–     tieto ajokortista

–     ammatti ja ammattitodistukset sekä ammatin harjoittamiseen liittyvien lupien voimassaolotiedot

–     koulutustiedot, tutkinnot ja muut erityistaidot tai -osaaminen

–     työsuhdetiedot ja työkokemus

–     suosittelijat

–     yrittäjähaun alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

–     rekisteröidyn mahdollisuudet aloittaa yritystoiminta

–     rekisteröidyn taloudellinen tilanne ja luottotiedot

–     rekisteröidyn toiveet franchise-yrittäjyyteen liittyen (muun muassa toimialue)

–     suostumus soveltuvuusarviointiin sekä soveltuvuusarvioinnnista saatavat tiedot

–     edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

5. Henkilötietojen säännönmukaiset tiedonlähteet Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavien yritysten (mm. Suomen Asiakastieto Oy) ja viranomaisten rekistereistä, lupaviranomaisilta, oppilaitoksilta sekä yhteistyökumppanin kautta saatavista soveltuvuusanalyyseistä.
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Henkilötietoja käsitellään Alina –franchise-ketjuun hakevien yrittäjäkandidaattien rekrytointi- ja valintaprosessin hoitamiseen ja yrittäjävalinnan toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä yrittäjärekrytointiprosessin tilastointiin ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn tekemän yrittäjähakemuksen perusteella toteutettavat sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn luottotietojen käsittely perustuu luottotietolakiin (527/2007) ja toteutetaan luottotietolain säännösten mukaisesti.

 

Kun henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tilastointiin ja rekrytointiprosessin kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaansa sekä yrittäjävalinnan prosessejaan.

 

Mikäli rekisteröidystä tehdään erillinen soveltuvuusarviointi yhteistyökumppanin avulla, soveltuvuusarvioinnin tekemiseen pyydetään rekisteröidyn erillinen suostumus. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella tapahtuneeseen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen ennen sen peruuttamista.

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen Henkilötietojen luovuttaminenHenkilötietojen ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli henkilötietoja luovutetaan, se voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille esimerkiksi silloin, kun rekisterinpitäjä vilpittömässä mielessä uskoo, että tiedon luovuttaminen on tarpeen rekisterinpitäjän oikeuksien turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaisten pyyntöihin vastaamiseksi.

 

Henkilötietojen siirtäminenHenkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja ohjeistamana. Yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

Henkilötietoja voidaan siirtää esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille mm. soveltuvuusarvioinnin tekemistä varten.

 

8. Kansainväliset tiedonsiirrot Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
9. Henkilötietojen suojaaminen Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Tietojen käsittelyä ohjataan tietosuojaohjeistuksella.

Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty asianmukaiset käyttäjätunnus- ja salassapitositoumukset.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kun se on henkilötiedon käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista. Henkilötiedot hävitetään kaikissa tilanteissa viimeistään kahden vuoden kuluessa rekisteröidyn yrittäjähakemusprosessin päättymisestä.

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot hävitetään tietoturvallisesti.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

–     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

–     Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

 

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 2.

 

11. Tietosuoja-selosteen muuttaminen Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.